زور بده اها اها خوبه حالا بیشترش کم میگم زورت رو بده به تهت!!!

ا بارکلا  همینه بده بده بده بده خوبه دارم سرش رو میبینم!!!!

اره بده همین جور زور بده دیگه چیزی نمونده

د میگم جیغ نزن نمیخوای که بعد 9 ماه یه بچه عقب مونده به دنیا بیاری که ؟؟؟؟

ها پس زور بده بده ول نکن !!!!

خدا هلاک شدم بس که این جملات مزخرف رو روزی هزار بار برای 3-4 تا مریض گفتم تا بچه های فینگیلی شون به دنیا بیان تا من نی نی هاشون رو بگیرم و لاگ بوکم رو پر کنم و جونم رو بردارم و از بخش زایشگاه کوفتی و بعد هم از بخش زنان برم دیگه پشت سرم رو هم نگاه نکنم

خدایا شکرت  کمی صبر مرحمت کن 

فقط کمی