به جون خودم همین دو سه روز دیگه اپ میکنم

قول میدم

به شرافتمنیشخند